wup-睡眠唤醒后刷新页面设置

wup-示例1

1 //睡眠唤醒后跳转到id为0的页面
2 wup=0
../_images/wup_1.jpg

wup-示例2

1 //上电默认,睡眠唤醒后跳转到睡眠前的页面
2 wup=255
../_images/wup_2.jpg

wup-示例3

1 //睡眠唤醒后跳转到id为2的页面
2 wup=2
../_images/wup_3.jpg

注意

设备已经在睡眠状态下,也可以执行串口传过来的wup=X赋值。